Lakiasiaintoimisto Fiducius Oy | Hämeenlinna

Lakipalvelut

Täytetty 60%

Tiedot

Maanantai
9–17
Tiistai
9–17
Keskiviikko
9–17
Torstai
9–17
Perjantai
9–17
Lauantai
Suljettu
Sunnuntai
Suljettu
+358 40 7034423
Paavo Cajanderin katu 1, 13200 Hämeenlinna, Suomi

Sijainti

Kuvaus


Kun tar­­­­­­vit­set apua la­ki­a­si­ois­sa­si, on suo­si­tel­ta­vaa kään­tyä asi­an­tun­te­van la­ki­mie­hen puo­leen. La­ki­mi­es ky­ke­nee ot­ta­maan hu­o­mi­oon yk­si­löl­li­sen ti­lan­tee­si ja sel­lai­set sei­kat, joi­ta et vält­tä­mät­tä ole it­se tul­lut aja­tel­leek­si. La­ki­a­si­ain­toi­mis­to Fi­du­ci­us vas­taa va­hin­gon­kor­va­us­vel­vol­li­suu­den uhal­la sii­tä, et­tä toi­mek­si­an­to­si tu­lee hoi­de­tuk­si etu­si mu­kai­ses­ti.

Luo­tet­ta­vuus – ja luot­ta­muk­sel­li­suus – ovat kes­kei­siä ar­vo­jam­me. Mei­dän kans­sam­me voit asi­oi­da 100 %:sti luot­ta­muk­sel­la. Käy­täm­me si­vus­tol­lam­me sa­lat­tua yh­te­yt­tä virallisella sertifikaatilla em­me­kä kos­kaan luo­vu­ta hen­ki­lö- tai mui­ta­kaan asi­a­kas­tie­to­ja kol­man­sil­le osa­puo­lil­le.

Jo­kai­sel­la tu­lee ol­la oi­ke­us val­voa omaa etu­aan ei­kä ta­lou­del­li­set tai muut­kaan sei­kat saa olla es­tee­nä oi­ke­uk­siin pää­syl­le. Pal­ve­lum­me ovat erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti hin­noi­tel­tu­ja, ja voim­me aut­taa myös ra­hal­li­sel­ta int­res­sil­tään pie­nem­mis­sä asi­ois­sa. La­ki­a­si­ain­toi­mis­to Fi­du­ci­us tuo kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta la­ki­a­si­a­si hoi­toon.