Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Asianajaja

Täytetty 55%

Arvostelut 1

  • H
    Honka Rakennus
    Hyvin tehdystä työstä tulee täydet pisteet.

Tiedot

Maanantai
9–16
Tiistai
9–16
Keskiviikko
9–16
Torstai
9–16
Perjantai
9–16
Lauantai
Suljettu
Sunnuntai
Suljettu
+358 2 6348200
Eteläkauppatori 4, 28100 Pori, Suomi
5
Oppia lisää

Sijainti

Kuvaus


Tilaajavastuulain 1.9.2015 voimaan tulleet uudistukset koskevat esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuutta sekä laiminlyöntimaksuja. Lain soveltamisalan alaraja muuttuu siten, että euromääräinen alaraja nousee 9.000 euroon (alv 0 %) aiemmasta 7.500 eurosta. Muilta osin muutokset koskevat muun muassa seuraavia:

Tilaajan selvitysvelvollisuuden piirin kuuluviin asioihin on lisätty työterveyshuolto. Tilaajan tulee selvittää ennen sopimuksen tekemistä, miten työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty.

Ulkomaiselta sopimuskumppanilta on pyydettävä samanlainen verovelkaa ja rekistereihin merkitsemistä koskeva selvitys kuin suomalaiselta yritykseltä, jos ulkomaisella yrityksellä on y-tunnus. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava sekä sijoittumismaansa tiedot että tiedot ja todistukset Suomen rekistereistä.

Lähetettyjä työntekijöitä koskien tilaajan on jatkossa tilaajavastuulain mukaista sopimusta tehdessään edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa sopimuksen mukaisen työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työntekijöiden osalta todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työn teon.

Rakentamistoiminnan osalta lakiin on lisätty uusi säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvollisuus selvittää, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. 

Jatkossa selvitysvelvollisuuden rikkomisesta aiheutuneet seuraamukset määräytyvät kaikkien tilaajien osalta samoin perustein, vaikka selvitysvelvollisuus eri aloilla vaihtelisi. Laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä on 2.000 euroa ja enimmäismäärä 20.000 euroa. Korotetun laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä on 20.000 euroa ja vähimmäismäärä 65.000 euroa. Korotettua laiminlyöntimaksua sovelletaan jatkossa kaikilla aloilla.

Ändringarna i beställaransvarslagen som trädde i kraft 1.9.2015 omfattar bland annat ändringar i beställarens utredningsskyldighet och försummelseavgifterna. Lagens tillämpningsområde ändrar såatt minimibeloppet uppgår till 9.000 euro (moms 0 %) från att ha tidigare varit 7.500 euro. Övriga ändringar berör bland annat följande:

Beställarens utredningsskyldighet utvidgas till att omfatta företagshälsovården. Beställaren bör i fortsättningen skaffa utredning om hur företagshälsovården för arbetstagarna har ordnats hos underleverantöre, innan beställaren ingår ett avtal med den tilltänkta underleverantören.

Av utländska avtalsparter bör man begära redogörelse för hur företaget är antecknat i skatteregistren samt uppgifter om skatteskuld påmotsvarande sätt som för en finländsk avtalspart är skyldig att utreda, ifall det utländska företaget har ett finskt företags- och organisationsnummer. En utländsk avtalspart skall lämna uppgifter från både etableringslandet samt uppgifter om och intyg ur finländska register.

I fråga om utstationerade arbetstagare ska beställaren i fortsättningen vid ingåendet av avtal kräva avtalsparten att lämna intyg över hur socialskyddet bestäms för de utstationerade arbetstagarna efter att det avtalsenliga arbetet inletts. Intyget skall lämnas innan de utstationerade arbetstagarna inleder sitt arbete.

En ny regel har fogats till lagen som gäller byggnadsverksamhet. Enligt den har beställaren en kontinuerlig skyldighet att utreda att varje utstationerad arbetstagare har giltiga intyg över hur socialskyddet bestäms innan de inleder sitt arbete.

I fortsättningen bestäms påföljderna för brott mot utredningsskyldighet påsamma grunder för alla beställare, oberoende av att innehållet i utredningsskyldigheten varierar från bransch till bransch. Försummelseavgiften är minst 2.000 euro och högst 20.000 euro. Den förhöjda försummelseavgiften är minst 20.000 euro och högst 65.000 euro. Den förhöjda försummelseavgiften tillämpas i fortsättningen inom alla branscher.

J.K.Santala Oy oli ostanut nosturin turkulaiselta ammattimaiselta nosturikauppiaalta ja kaupan jälkeen nosturi osoittautui täysin toimimattomaksi. Myyjä ei suostunut vapaaehtoisesti korvaamaan korjauskustannuksia.

Hovioikeus katsoi, että nosturin olisi pitänyt olla myyntihetkellä toimintakuntoinen, vaikka se olikin myyty "sellaisena kuin se on" -ehdolla ja määräsi myyjän  maksamaan vaaditut korvaukset sekä korvaamaan J.K. Santala Oy:n oikeudenkäyntikulut.

Kotka & co. toimi myyjän neuvonantajana yrityskaupassa, jossa Porin Silmäasema Oy myi liiketoimintansa Synsamille. Porin Silmäasema Oy:llä oli neljä toimipistettä ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli n. 2,1 miljoonaa euroa.

Kotka & co. avusti Hollming-konserniin kuuluvaa yhtiötä välimiesmenettelyssä, jossa suomalainen pörssiyhtiö vaati siltä noin 10 Meur korvauksia. Kaikki kannevaatimukset hylättiin ja vastapuoli velvoitettiin korvaamaan Hollming-konserniin kuuluvan päämiesyhtiömme kaikki asiamieskulut. Kotka & co:n tiimiin kuuluivat Ville Kotka ja Oskar Björndahl.

OTK Petri Marjanen on aloittanut 26.1.2015 lakimiehenä Kotka & co:ssa. Marjasen erityisosaamisalueita ovat öljy- ja kaasu-, offshore- ja laivanrakennusprojektien sopimusjuridiikka, kansainvälinen kauppa ja kuljetus, yhteisyritykset ja yhtiöoikeus. Koulutukseltaan hän on juristi (Turun yliopisto) ja lainvanrakennusinsinööri (Turun ammattikorkeakoulu).

Kauppila Partners Asianajotoimisto Oy on tästä päivästä lähtien Kotka & co. Asianajotoimisto Oy. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä nimenmuutoksesta. Asianajotoimisto on viime vuosien mittaan panostanut asiakaslähtöisesti talous- ja liiketoimintaosaamiseen.

Tästä näkökulmasta on toteutettu viimeisimmät rekrytoinnit lakimiesten Kirsi Ikävalko-Lähteen ja Oskar Björndahlin liittyessä tiimiin. Heillä on paitsi monipuolista juridista kokemusta, myös tarjottavana verotuksen ja sukupolvenvaihdosten erityisosaamista.

Kotka & co:n nykyiset omistajat ovat asianajajat Ville Kotka, Mikko Laine ja Juha Norolahti. Nimenvaihdos ja yritysilmeen uudistus oli perusteltua toteuttaa kuvastamaan yhtiön nykyistä tilannetta ja toimintatapaa.

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy jatkaa Jouko Kauppilan vuonna 1972 perustaman asianajotoimiston toimintaa. Kotka & co. on liikevaihdolla mitattuna Satakunnan suurin asianajotoimisto. Yrityksen palveluksessa on nykyään 9 asiantuntijaa.

Kauppila Partners Asianajotoimisto Oy laajentaa osakaspohjaansa. Yhtiön osakkaaksi on kutsuttu asianajaja Juha Norolahti. Norolahti on erikoistunut riidan ratkaisuun ja hän vastaa Kauppila Partnersin riidanratkaisupalveluista.

Kauppila Partners toimi ostajan taloudellisena ja juridisena neuvonantajana liiketoimintakaupassa, jossa Hollmén & Co Oy osti Nordic Aluminium Oyj:ltä sen Nivalassa sijaitsevan koneistusliiketoiminnan.

OTM Oskar Björndahl on aloittanut toimistossamme 1.11.2012 lakimiehenä. Oskar Björndahlin painopisteenä ovat yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus. Björndahl on juuri suorittanut tuomioistuinharjoittelun Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Aikaisemmin hän on toiminut lakimiehenä Hannes Snellman Asianajotoimistossa hoitaen mm. yritysjärjestelyihin sekä yhtiö-, kauppa- ja sopimusoikeuden alaan liittyviä asioita.